Du er her:

Råd og utvalg

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeid mellom barnehage og foreldrene.

Foreldrerådet

”Består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidrar til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen (Jf. Lov om barnehager §4)”.

Samarbeidsutvalget

”Skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal ha forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. (Jf. Lov om barnehager § 4).

Samarbeidsutvalget i Sentrum barnehage, består av en fra foreldrene på hver av de fire avdelingene, en vara på hvert hus. I tillegg til en fra personalet på hver avdeling, en vara på hvert hus. Styrer er sekretær, med uttalerett men ikke stemmerett.